Рус   |   Укр  
Добровольное Пожарное Общество Украины
 
Об организации
Новости
Документы
Цели и задачи
Фото и видео
Контакты

СТАТУТ


ДОБРОВІЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНИ


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


     Добровільне пожежне товариство України (надалі — Товариство, ДПТ України) є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує на добровільних засадах громадян, що виявили бажання своєю участю в Товаристві виконувати основні завдання та його мету згідно з цим Статутом.

     Товариство створене і діє на основі добровільнос­ті, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності, неухильного виконання рішень вищестоящих організацій підпорядкованими органами та всіма його члена­ми. Товариство вільне у виборі напрямків своєї діяльності.

     Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

     Діяльність Товариства поширюється на всю територію України.

     Діяльність Товариства здійснюється у тісному контакті з органами державної виконавчої влади та місцевого самовря­дування, органами та установами, які здійснюють державну політику в сфері пожежної безпеки та подоланні надзвичай­них ситуацій та їх наслідків, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядку­вання, об'єднаннями громадян.

     Повна назва — Добровільне пожежне товариство Укра­їни, скорочена назва — ДПТ України.

     Місцезнаходження Правління Товариства — м. Харків

     Юридична адреса: м. Харків вул. Шевченко, 317.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА


2.1. Основною метою діяльності Товариства є:

    - сприяння зміцненню пожежної та техногенної безпе­ ки в Україні;

    - формування суспільної свідомості і цивільної по­зиції населення в галузі пожежної безпеки, залучення членів Товариства до запобігання і гасіння пожеж, боротьби з поже­жами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;

    - об'єднання громадян для участі в рішенні завдань в галузі пожежної та техногенної безпеки, боротьби з поже­ жами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;

    - представництво, задоволення і захист законних прав і інтересів членів Товариства;

2.2. Основними завданнями Товариства є:

    - сприяння органам державної влади та органам міс­цевого самоврядування, а також органам та установам, які здійснюють державну політику в сфері пожежної безпеки та подоланні надзвичайних ситуацій та їх наслідків у забезпечен­ні пожежної, техногенної та іншої безпеки;

    - сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування в організації і здійсненні навчання населен­ня правилам пожежної безпеки в побуті, власникам об'єктів сільськогосподарського виробництва в забезпеченні пожеж­ ної безпеки під час збирання врожаю, заготівлі грубих кормів, в період зимівлі тварин.

    - залучення населення до участі у роботі по охороні життя та здоров'я людей, державної, колективної та приватної власності громадян від пожеж, техногенних та екологічних катастроф;

    діяльність у галузі розповсюдження пожежно-технічних знань;

    сприяння навчальним та дошкільним закладам у про­типожежному навчанні та вихованні дітей, популяризації серед молоді пожежної справи та основ безпеки життєдіяльності;

2.3. Товариство в установленому законом порядку здій­снює свої завдання шляхом:

    - проведення організаційно-масових, пожежно- профілактичних і технічних заходів, направлених на поперед­ження пожеж у населених пунктах, на підприємствах, в уста­новах та організаціях незалежно від форм власності;

    - організації навчання членів Товариства правилам по­жежної безпеки, способам попередження та гасіння пожеж, основ безпеки життєдіяльності;

   -  пропаганди та масово-роз'яснювальної роботи серед населення про небезпеку й причини виникнення пожеж, вимог правил пожежної безпеки та дій на випадок пожежі, інших над­звичайних ситуацій та їх наслідків, про використання первинних засобів пожежогасіння, застосовуючи для цього можливості за­собів масової інформації, культурно-просвітницьких закладів, кіно, творчих спілок, організацій та інше;

    створення та організації ведення роботи серед дру­ жин юних пожежних (далі за текстом — ДЮП) і громадських організаторів по роботі з ДЮП спільно з органами та уста­новами, які здійснюють державну політику в сфері пожежної безпеки та подоланні надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також проведення інших протипожежних заходів з дітьми, навчання їх основам безпеки життєдіяльності;

    - організації проведення спільно з органами та уста­новами, які здійснюють державну політику в сфері пожежної безпеки та подоланні надзвичайних ситуацій та їх наслідків, освіти, зацікавленими відомствами та організаціями навчально-тренувальних зборів, районних, обласних (міських), АР Крим та всеукраїнських змагань з пожежно-прикладного спорту; надання допомоги у тому числі фінансової у підготовці збір­них команд для участі в міжнародних змаганнях дружин юних пожежних, сприяння створенню юнацьких спортивних секцій;

    - розповсюдження рекламно-інформаційної продукції, навчально-методичної, довідкової, пожежно-технічної літера­тури, матеріалів протипожежної пропаганди (плакати, листів­ки, пам'ятки), відеофільмів, телефільмів, слайд-фільмів, на­дання допомоги у тому числі і фінансової у створенні вистав, п'єс, музичних та інших творів, що відображають тематику по­жежної та техногенної безпеки, боротьби з пожежами, техно­генними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;

    здійснення будь-якої господарської та іншої діяльнос­ті через створення госпрозрахункових підприємств, установ і організацій зі статусом юридичної особи, у порядку, вста­новленому чинним законодавством, у першу чергу, для надан­ня послуг та виконання робіт протипожежного призначення, в сфері техногенної безпеки, боротьби з пожежами, техноген­ними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та ліквідації їх наслідків;

    - участь у проведенні конкурсів і громадських огля­дів протипожежного стану підприємств, установ та організа­цій, об'єктів сільськогосподарського виробництва, населених пунктів, житлових будинків та іншого;

    - сприяння створенню у взаємодії з органами держав­ ної влади та органами місцевого самоврядування, з органами та установами, які здійснюють державну політику в сфері пожежної безпеки та подоланні надзвичайних ситуацій та їх наслідків, добровільних пожежних формувань для охорони населених пунктів та об'єктів, де це потрібно, добровільних рятувальних формувань для боротьби з пожежами, техноген­ними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та ліквідації їх наслідків;

    сприяння органам та установам, які здійснюють державну політику в сфері пожежної безпеки та подоланні надзвичайних ситуацій та їх наслідків роботи з добровільними пожежними дружинами з пожежної та техногенної безпеки;

    - внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення пожеж­ної та техногенної безпеки, боротьби з пожежами, техноген­ними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками в населених пунктах і на об'єктах усіх форм власності;

    - розвитку міжнародної співпраці в галузі пожежної та техногенної безпеки, заснування або вступу в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримання міжнародних зв'язків по обміну досвідом пожежно-профілактичної діяль­ ності, а також діяльності щодо подолання надзвичайних ситу­ацій та ліквідації їх наслідків, укладання угод, а також участі у здійсненні відповідних заходів, що не суперечать міжнарод­ним зобов'язанням України;організації взаємодії з державними структурами, установами, об'єднаннями громадян, професійними союзами, товариствами;

    - сприяння органам державної влади і органам місце­ вого самоврядування в забезпеченні пожежної та техногенної безпеки, боротьби з пожежами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;

   - проведення організаційно-масової діяльності, захо­ дів, направлених на запобігання і гасіння пожеж, захист від пожеж життя і здоров'я людей, вчення населення правилам пожежної безпеки і основам безпеки життєдіяльності, участь в створенні об'єднань громадян, що здійснюють діяльність в сфері пожежної та техногенної безпеки, боротьби з поже­жами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;

    - заснування в рамках Товариства і вручення спеці­альних премій і винагород за видатні досягнення в галузі по­жежної та техногенної безпеки і особливий внесок у діяль­ність Товариства;

2.3.17 здійснення видавничої діяльності;

    - здійснення благодійної діяльності, створення та співпраці з благодійними фондами і організаціями, збору до­ бровільних пожертвувань на користь Товариства;

    - реалізації програм Товариства.

    - здійснення громадського контролю за додержанням законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки;Для реалізації статутних цілей і завдань Товариство має право:

    - створювати госпрозрахункові та інші підприємства, установи та організації, благодійні фонди та благодійні орга­нізації;

    - самостійно розробляти і затверджувати програми і плани своєї діяльності; встановлювати ділові контакти, співробітничати в об­ласті пожежної та техногенної безпеки, економіки, науки, техні­ки, фінансів, соціального забезпечення і культури зі всіма юри­дичними і фізичними особами, у тому числі закордонними;

    - брати участь в розробці і реалізації вітчизняних і міжнародних проектів і програм, здійснювати взаємодію між вітчизняними і закордонними об'єднаннями громадян і органі­заціями в сфері пожежної та техногенної безпеки;

    - виступати з ініціативами з різних питань, що сто­суються статутної діяльність Товариства, вносити відповід­ні пропозиції до органів державної влади і органів місцевого самоврядування та сприяти виробленню і реалізації рішень в області пожежної та техногенної безпеки;

    - брати участь у судових справах щодо нормативно- правових актів, які погіршують пожежну, техногенну та інші види безпеки в Україні;

    - представляти і захищати права, законні інтереси сво­ їх членів в органах державної влади, органах місцевого само­врядування, інших організаціях і підприємствах;

    - виступати ініціатором створення і створювати інші громадські об'єднання, бути засновником підприємств, уста­нов та організацій;

    - утворювати в своєму складі структурні підрозділи Товариства;

    - організовувати і проводити конференції, симпозіуми, зустрічі, семінари і інші заходи з питань діяльності Товариства;

    - організовувати і проводити виставки, лотереї, аук­ ціони, конкурси, інші спортивні і культурно-масові заходи для виконання статутних цілей і завдань;

    - відряджати представників Товариства за рубіж і приймати в Україні іноземні делегації і приватних осіб;

    - самостійно визначати організаційну структуру То­вариства, формувати керівні органи, апарати, контрольно- ревізійні органи; вирішувати питання оплати праці, матеріаль­ного заохочення співробітників Товариства;

    - самостійно вступати в правовідносини з будь-якими підприємствами, установами та організаціями;

    - формувати тимчасові і постійні робочі групи, колек­тиви фахівців, залучати окремих фахівців, у тому числі інозем­них, з оплатою їх праці на договірній і контрактній основі;

    - засновувати від імені Товариства винагороди, пре­ мії, інші заохочення за особливий вклад в досягненні цілей і реалізації завдань Товариства;

    - розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей і цілей;

    - засновувати засоби масової інформації;

    - від свого імені здійснювати операції, інші юридич­ ні акти з фізичними і юридичними особами, як на території України, так і за її межами, набувати майнових і немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді за­гальної юрисдикції, господарському, адміністративному, між­народному арбітражному, в третейському судах;

    - набувати на правах власності (будувати або брати участь у будівництві), відчужувати, купувати, продавати, об­мінювати, дарувати, передавати у якості пожертви, благодійної допомоги, безповоротної та зворотної фінансової допомоги, брати і здавати в оренду, безкоштовне користування, а також отримувати в дар на території України і за кордоном будь-яке рухоме і нерухоме майно, гроші, у тому числі земельні ділянки та інше;

    - здійснювати іншу діяльність в рамках чинного за­конодавства.


III. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА


3.1. Товариство є юридичною особою, має рахунки в бан­ківських установах, печатку зі своєю назвою і зображенням емблеми Товариства та кутові штампи. Зразки печаток і куто­вих штампів для всіх місцевих організацій Товариства затвер­джуються головою Товариства.

3.2. Держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями дер­жави та її органів.


IV. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА


4.1.Товариство створюється і діє на основі добровільності, рівноправності його членів (учасників), самоврядування, за­конності та гласності.

Товариство здійснює свою діяльність на основі таких прин­ципів:

а) повага до особистої гідності та думки кожного члена То­вариства;

б) виборність усіх керівних органів Товариства знизу до­ верху;

в) періодична звітність виборних органів Товариства перед організаціями, що їх обрали, та інформування організацій ви­щестоящих органів про свою діяльність;

г) колективність у роботі всіх організацій, колегіальність у прийнятті рішень, особиста відповідальність керівників за їх реалізацію, а кожного члена Товариства — за доручену справу;

д) повага прав більшості й меншості членів Товари­ства. Прийняте більшістю рішення обов'язкове для всіх. Мен­шість має право відстоювати свої позиції на зборах, конферен­ціях, з'їздах, засіданнях правлінь, фіксувати свою думку в про­токолах, вимагати повторного розгляду спірних питань у своїй організації або в вищестоящих органах;

є) можливість вільної дискусії, повна гласність у роботі всіх органів і організацій Товариства;

є) рішення, прийняті вищестоящими органами Товариства, є обов'язковими для виконання нижчестоящими організаціями.

       Вказані принципи забезпечують у діяльності Товариства самоуправління, поєднання інтересів членів Товариства то держави в зміцненні пожежної та техногенної беспеки.

4.2. Місцеві організації Товариства (первинні, міжрайонні, районні, міські, районні в містах, обласні, Київська та Севас­топольська міські, в АР Крим) у своїй діяльності керуються цим Статутом та положеннями, які приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються правліннями їх ви­щестоящих організацій і не суперечать Статуту Товариства.

       Для набуття прав юридичної особи місцеві організації Товариства повинні зареєструватися в установленому законом порядку.

       Місцеві організації Товариства без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про їх створення.

4.3. Вибори всеукраїнського, АР Крим, обласних, Київ­ського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах правлінь Товариства та їх ревізійних комі­сій, а також делегатів на з'їзди, конференції проводяться від­ критим голосуванням.

        Постанови з'їздів, конференцій, зборів, а також вибори ке­рівних органів Товариства приймаються простою більшістю голосів.

        Правління організацій Товариства та ревізійні комісії підзвітні вищестоящим керівним органам організацій, що їх обрали.

        Члени правлінь і ревізійних комісій, що вибули з різних причин у період між з'їздами та конференціями, можуть заміня­тися новими, які обираються на засіданнях правлінь Товариства за пропозиціями керівних органів відповідних організацій.


V. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИСТВІ.

УМОВИ Й ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО


5.1  Членство в Товаристві є індивідуальним фіксованим та колективним.

5.2  Індивідуальним членом Товариства може бути будь-який громадянин України або іншої держави, який досяг 18-річного віку, визнає Статут Товариства, сплачує членські внески та бере участь у роботі однієї з його місцевих організацій, керівних органах, ревізійних комісіях або апараті управління Товариства.

       Питання про прийом громадян у члени Товариства розгля­ дається та вирішується первинною організацією за письмовою заявою вступаючого.

       Правління Товариства має право прийняти у члени Товариства громадян та юридичних осіб, котрі сприяли діяльності Товари­ства та /або працюють безпосередньо з апаратом Товариства, до­помагають здійснювати Статутну діяльність Товариства.

5.3. Колективними членами Товариства можуть бути колек­тиви підприємств, установ, організацій, у тому числі громад­ських організацій, які визнають Статут Товариства і сприяють виконанню його завдань.

       Прийом у колективні члени проводиться правліннями міс­цевих організацій Товариства на підставі заяви та рішення зборів колективу підприємства, установи, організації.

       Колективні члени реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.

5.4. Положення про колективні та індивідуальні члени Товариства затверджується правлінням Товариства.

       Члену Товариства видається членський квиток, а колектив­ному члену — свідоцтво встановленого зразка.

5.5. Члени Товариства мають право:

а) обирати й бути обраними до керівних та контролюючих органів Товариства;

б) обговорювати на зборах, конференціях і з'їздах питання діяльності організацій Товариства;

в) отримувати та користуватися всіма видами інформації з питань профілактики пожеж та інших надзвичайних ситуацій;

г) брати участь у різних заходах, які організуються за ініці­ ативою або за сприянням Товариства;

д) користуватись у першочерговому порядку послугами, які надаються Товариством;

є) носити формений одяг і нагрудний знак Товариства;

ж) за власним бажанням припинити членство в Товаристві, написавши заяву про вихід до організації, в якій він знаходиться на обліку або безпосередньо до керівного органу Товариства.

5.6. Член Товариства зобов'язаний:

а) виконувати вимоги цього Статуту, брати участь у роботі однієї з місцевих організацій, керівних органах, ревізійних ко­місіях або апараті управління Товариства.;

б) знати й дотримуватись правил пожежної безпеки на ви­робництві та в побуті, вживати заходів для усунення порушень цих правил;

в) роз'яснювати та пропагувати серед населення правила пожежної безпеки, а також мету й завдання Товариства;

г) сплачувати членські внески.

5.7. За заслуги в роботі Товариства, активну участь у по­передженні та гасінні пожеж та інших надзвичайних ситуацій, зразкове виконання статутних завдань Товариства його членам та особам, які сприяють його діяльності, оголошується подя­ка, вони нагороджуються грамотами, цінними подарунками, грошовими преміями.

      За активну і плідну діяльність члени Товариства можуть на­городжуватися нагрудними знаками («Відмінник ДПТ Укра­їни», «Почесний член ДПТ України» та іншими) відповідно до положень.

      За особливо видатні заслуги члени Товариства можуть бути представлені в установленому порядку до державних нагород.

5.8. У разі настання інвалідності або смерті члена Товари­ства, а також одержання травм, що викликали тимчасову не­ працездатність, пов'язаних з участю в гасінні пожежі та лік­відації надзвичайної ситуації, слідуванням до місця пожежі (надзвичайної ситуації), Товариством може надаватися одно-разова або систематична грошова допомога потерпілому або сім'ї загиблого члена Товариства, а також допомога на ліку­вання й на інші потреби за рішенням правління ДПТ України, правління місцевих організацій в АР Крим, обласних, Київ­ської та Севастопольської міських.

5.9. Члени Товариства, які не сплатили без поважних при­чин у встановлений термін членські внески, вважаються та­кими, що вибули з Товариства. Члени Товариства, які пору­шують Статут Товариства, можуть бути виключені із Товари­ства місцевими організаціями за місцем обліку або керівними органами Товариства.

      Члени Товариства, що вибули на підставах передбаче­ них п. 5.9. можуть бути поновлені у членстві рішенням орга­нізації за місцем обліку або рішенням правління Товариства.

      Рішення щодо виключення з лав та поновлення в лавах Товариства приймаються за погодженням з правлінням Това­риства.


VI. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТА­ТУТНИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

Первинні організації Товариства

6.1. Основою Товариства є первинні організації.

      Первинні організації Товариства створюються на підприєм­ствах усіх форм власності, в організаціях, установах, житлово- експлуатаційних організаціях, навчальних закладах, а також за місцем проживання.

      Первинні організації створюються при наявності не менше трьох членів Товариства.

6.2. На великих підприємствах, в організаціях, установах та навчальних закладах можуть створюватись первинні організа­ції у цехах, дільницях, бригадах, фермах, на факультетах тощо.

      У цих випадках для координації роботи первинних ор­ганізацій можуть створюватись ради голів первинних організацій. Очолює роботу ради голова, обраний із числа го­лів первинних організацій.

6.3. Вищим керівним органом первинної організації Това­риства є загальні збори членів організації.

      Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів організації, що входять у первинну організацію.

      Збори первинної організації проводяться у міру необхід­ності, але не рідше одного разу на рік.

6.4. Загальні збори розглядають і вирішують питання про діяльність первинної організації по виконанню статутних завдань і заходів щодо її покращення, заслуховують звіти го­лови організації та окремих її членів.

       Для ведення поточної роботи первинні організації Товари­ ства обирають на загальних зборах строком на 2,5 роки голову первинної організації, а у разі необхідності за поданням голо­ви іншій керуючий склад.

6.5. Первинні організації Товариства організовують свою роботу на основі цього Статуту, ініціативи і самодіяльності членів Товариства, у взаємодії з органами місцевого самовря­дування та органами та установами, які здійснюють державну політику в сфері пожежної безпеки та подоланні надзвичай­них ситуацій та їх наслідків.

    Функції і завдання первинних організацій Товариства ви­значаються Положенням про них.

    Первинні організації Товариства здійснюють свою діяльність без прав юридичної особи. Міжрайонні, районні, міські, районні в містах організації Товариства

    Первинні організації за рішенням правління вищестоя­ щих організацій можуть об'єднуватись у міжрайонні, районні, міські, районні в містах організації Товариства.

    Міжрайонні, районні, міські, районні в містах органі­ зації Товариства можуть набувати права юридичної особи та реєструватись у встановленому законом порядку за рішенням правління вищестоящої організації. Вони можуть мати раху­нок в банківських установах, печатку і кутовий штамп.

6.9. Міжрайонні, районні, міські, районні в містах органі­зації Товариства створюються та діють у відповідності до Ста­туту Товариства та Положень про них.

      Вищим керівним органом міжрайонної, районної, міської, районної в місті організації Товариства є конференція або за­гальні збори, які скликаються правлінням відповідної органі­зації Товариства один раз на два з половиною роки.

      Позачергова конференція або загальні збори можуть склика­ тися за вимогою не менше однієї третини первинних організа­цій або третини членів організації, що входять у міжрайонну, районну, міську, районну в місті організацію, або за ініціативою відповідного правління чи правління вищестоящої організації.

      Про скликання і порядок денний конференції або загальних зборів повідомляється не пізніше ніж за місяць до початку їх роботи. Норми представництва на конференцію встановлю­ються міжрайонним, районним, міським, районним у місті правлінням організації Товариства.

      Конференція вважається правомочною, якщо на ній при­сутні не менше двох третин обраних делегатів. Рішення при­ймаються більшістю голосів присутніх на конференції або за­гальних зборах.

6.10. Міжрайонна, районна, міська, районна в місті конференція організації Товариства:

а) заслуховує і затверджує звіти відповідного правління організації Товариства;

б) обирає голову організації Товариства строком на два з половиною роки;

в) обирає строком на 2,5 роки міжрайонне, районне, місь­ке, районне в місті правління Товариства і ревізійну комісію. Головою правління є голова організації Товариства;

г) обирає делегатів на конференцію організацій Товариства в АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських.

        Міжрайонне, районне, міське, районне в місті правління організації Товариства та ревізійна комісія обираються стро­ком на два з половиною роки в кількості, що визначається від­повідною конференцією.

6.11. Міжрайонні, районні, міські, районні в містах прав­ління організацій Товариства:

а) керують діяльністю міжрайонної, районної, міської, районної в місті організації Товариства в період між конферен­ціями. Засідання правління проводяться у міру необхідності, але не рідше двох разів на рік. Засідання правління вважаєть­ся правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів правління. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні;

б) скликають конференцію або загальні збори міжрайонної, районної, міської, районної в місті організації Товариства;

в) здійснюють необхідні заходи, пов'язані з створенням первинних організацій Товариства;

г) ведуть облік первинних організацій, а також членів Товариства, забезпечують сплату членських внесків;

д) узагальнюють, поширюють і впроваджують передовий досвід роботи первинних організацій Товариства;

є) здійснюють навчання голів первинних організацій та інших активістів Товариства правилам пожежної та техно­генної безпеки, діям на випадок пожеж та надзвичайних ситуацій. Популяризують досвід роботи добровільних по­жежних дружин, надають допомогу первинним організаціям та добровільним пожежним дружинам у проведенні змагань з пожежно-прикладного спорту;

є) розпоряджаються коштами та майном організації Това­риства в межах повноважень наданих органом, який володіє такими повноваженнями;

ж) у разі вибуття голови організації Товариства між кон­ференціями в 3-місячний термін за поданням голови вище­стоящої організації або керівного органу Товариства обирають виконуючого обов'язки голови організації Товариства;

з) здійснюють інші заходи, які відповідають меті та завдан­ням Товариства.

6.12. Голова міжрайонної, районної, міської, районної в місті організації Товариства:

а) очолює та організовує роботу відповідної організації та
її правління;

б) укладає від імені організації Товариства договори та за­безпечує їх виконання;

в) представляє організацію Товариства у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами та установами, які здійснюють державну політику в сфері пожежної безпеки та подоланні надзвичайних ситуацій та їх наслідків, громадськими органі­заціями та громадянами України;

г) може відкривати рахунки в банківських установах;

д) формує штат апарату управління організації, який затверджується головою вищестоящої організації, у разі необ­хідності призначає інших осіб керівного складу, приймає на роботу та звільняє працівників апарату управління організації Товариства та затверджує посадові обов'язки працівників апа­рату організації Товариства;

є) приймає рішення і може видавати накази з питань опера­тивної діяльності організації Товариства;

є) виконує інші повноваження, що витікають із цілей і за­вдань організації Товариства і не входять у суперечність з за­конодавством України та Статутом Товариства.

        Організації Товариства в АР Крим, обласні, Київська та Се­вастопольська міські:

6.13. Організації Товариства в АР Крим, обласні, Київ­ька та Севастопольська міські діють у відповідності до цього

        Статуту та положень про них, які затверджуються головою правління Товариства.

        Організації Товариства в АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські є юридичними особами та реєстру­ються у встановленому законом порядку. Мають рахунки в банківських установах, печатку та штампи.

         Вищим керівним органом організацій Товариства в АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських є конференції, які скликаються відповідним правлінням один раз на п'ять років. Позачергова конференція може скликатись за вимогою не менше третини нижчестоящих міжрайонних, районних, міських, районних у місті організацій, за ініціати­вою правління в АР Крим, області, міст Києва і Севастополя або правління Товариства.

        Норми представництва, час, місце проведення та порядок денний конференцій встановлюються рішеннями відповідних правлінь організацій Товариства.

        Про скликання і порядок денний конференції повідомля­ється не пізніше ніж за два місяці до початку її роботи.

        Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше двох третин обраних делегатів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на ній делегатів.

    Конференція:

а) обирає голову організації Товариства строком на 5 років, за поданням голови ДПТ України;

б) обирає правління і ревізійну комісію організації Товари­ства; головою правління є голова організації Товариства;

в) заслуховує звіти правління і ревізійної комісії організації Товариства, приймає по них рішення і дає оцінку їх роботі;

г) розглядає і вирішує найбільш важливі питання діяль­ності організацій Товариства та визначає його перспективні і поточні завдання, а на період між конференціями передає таке право правлінню організації;

д) обирає делегатів на з'їзд Товариства в кількості, що ви­значається правлінням ДПТ України.

6.18. Керівництво всією діяльністю організацій Товариства в АР Крим, обласних, містах Київ та Севастополь у період між конференціями здійснюється відповідним правлінням, засі­дання якого скликаються головою у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

        Засідання правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини обраних членів правлін­ня. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на за­сіданні правління його членів.

6.19. Правління організацій Товариства в АР Крим, облас­них, Київської та Севастопольської міських:

а) організовує і контролює виконання рішень з'їзду, конфе­ренції, вимог положень про них та Статуту Товариства;

б) скликає конференцію відповідної організації Товариства і готує звіти та інші матеріали до неї;

в) заслуховує звіти правління нижчестоящих організацій Товариства;

г) приймає рішення про створення міжрайонних, район­них, міських, районних у містах організацій Товариства (при
наявності в їх складі не менше 5-ти первинних організацій) та здійснює керівництво ними;

д) планує діяльність організації Товариства;

є) надає допомогу міжрайонним, районним, міським, районним у містах організаціям Товариства в їх діяльності;

є) узагальнює практику роботи міжрайонних, районних, міських, районних у містах і первинних організацій Товари­ства, поширює передовий досвід їх роботи;

ж) затверджує голів міжрайонних, районних, міських, районних у містах організацій Товариства;

з) у разі вибуття голови організації Товариства між конфе­ренціями в 3-місячний строк обирає за поданням голови ДПТ

України, виконуючого обов'язки голови організації на строк до наступної конференції;

и) в період між конференціями приймає рішення, розглядає і вирішує найбільш важливі питання діяльності організацій Товариства та визначає його перспективні і поточні завдання;

і) розглядає інші питання, що стосуються діяльності орга­нізації Товариства.

    Правління організації Товариства в АР Крим, облас­ них, Київської та Севастопольської міських може делегувати частину своїх повноважень голові організації.

    Керівництво поточною діяльністю організації Товари­ ства здійснюється її головою.

Голова організації Товариства в АР Крим, обласної, Київ­ської та Севастопольської міських:

а) очолює правління та організовує його роботу;

б) укладає від імені організації Товариства договори та за­безпечує їх виконання;

в) представляє без довіреності організацію Товариства у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами та установами, які здійснюють державну політику в сфері пожежної безпеки та подоланні надзвичайних ситуацій та їх наслідків, громадськими організаціями та громадя­нами України, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування;

г) відкриває рахунки в банківських установах;

д) складає штатний розклад апарату управління організації для наступного затвердження правлінням вищестоящої орга­нізації та затверджує посадові обов'язки працівників апарату управління організації Товариства;

є) приймає на роботу та звільняє працівників апарату управління організації Товариства;

є) приймає рішення і видає накази з питань оперативної діяльності організації Товариства; ч

ж) розпоряджається коштами та майном організації Това­ риства в межах його повноважень наданих органом, який має повноваження, щодо розрядження майном;

з) приймає рішення про надання матеріальної та фінансо­вої допомоги органам та установам, які здійснюють державну політику в сфері пожежної безпеки та подоланні надзвичай­них ситуацій та їх наслідків та окремим її працівникам, пре­мійованих активних членів ДПТ або нагородження їх цінними подарунками;

і) подає на обрання кандидатуру голови нижчестоящої організації;

к) виконує інші повноваження, що витікають із цілей і завдань організації Товариства і не входять у суперечність з законодавством України та Статутом Товариства.

         Центральні органи Товариства

6.22. Вищим керівним органом Товариства є з'їзд, який скликається правлінням Товариства один раз на п'ять років.

        Позачергові з'їзди можуть скликатися з ініціативи правлін­ня Товариства або на вимогу не менше третини його обласних організацій.

        Час скликання, норми представництва та порядок денний оголошуються правлінням Товариства не пізніше як за два місяці до початку роботи з'їзду. З'їзд    Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних делегатів.

        Рішення з'їзду приймаються більшістю голосів присутніх на з'їзді.

6.23. З'їзд Товариства:

а) затверджує Статут Товариства, вносить до нього зміни й доповнення;

б) обирає голову Товариства строком на 5 років;

в) обирає правління та ревізійну комісію Товариства. Головою правління є голова Товариства;

г) заслуховує звіти й доповіді правління та ревізійної комі­сії Товариства, інших органів та осіб, що обираються з'їздом, приймає по них рішення, дає оцінку їх роботі;

д) розглядає та вирішує найбільш важливі питання діяльнос­ті Товариства, визначає його чергові й перспективні завдання;

є) реалізує право власності на майно і кошти та покла­дає функції господарського управління майном на правління Товариства та на голову Товариства;

є) приймає рішення про припинення діяльності Товари­ства.

ж) приймає рішення про передачу частини своїх повнова­жень правлінню та/або голові Товариства;

з) приймає рішення щодо порядку виключення та понов­лення у лавах Товариства, а також порядку сплати членських
внесків.

и) розглядає інші питання, пов'язані зі статутною діяльніс­тю Товариства;

        Правління та ревізійна комісія Товариства обираються строком на п'ять років;

        Керівництво всією діяльністю Товариства в період між з'їздами здійснюється правлінням, засідання якого скликаються головою правління Товариства не рідше двох разів на рік.

        Засідання правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш половини членів правління.

        Рішення правління приймаються більшістю голосів при­сутніх на засіданнях членів правління.

6.27. Правління Товариства:

а) скликає з'їзд Товариства, готує до нього звіти, доповідіта інші матеріали;

б) організовує й контролює виконання рішень з'їзду та ви­мог Статуту Товариства;

в) заслуховує звіти правлінь організацій Товариства в АР Крим, обласних, Київського та Севастопольської міських;

г) приймає рішення про утворення постійних або тимча­сових комісій і робочих груп по основних напрямках роботи, а також використовує інші форми участі членів Товариства в його роботі;

д) у разі вибуття голови Товариства між з'їздами, обирає ви­конуючого обов'язки голови Товариства до наступного з'їзду;

є) розглядає та приймає рішення по іншим питанням, які вносяться головою Товариства;

є) розробляє перспективні та поточні (на рік) плани роботи. Визначає основні напрямки діяльності, виходячи з завдань і мети Товариства, новітніх досягнень науки і техніки та в залежності від ситуації, що складається;

ж) приймає рішення стосовно розпорядження коштами та майном по питанням, які вносяться на його розгляд головою Товариства і відповідають наданим повноваженням, Статуту та чинному законодавству;

з) затверджує зразки форменого одягу та розпізнавальних знаків, членських квитків, нагрудних знаків, марок (вклади­шів) про сплату членських внесків;

и) узагальнює та поширює передовий досвід пожежно-профілактичної роботи, а також господарської діяльності створених Товариством підприємств;

і) у разі необхідності представляє кандидатів для обрання членів правління, голови в нижчестоящу організацію замість тих, що вибули;

к) приймає нових членів до лав Товариства;

м) правління може прийняти рішення про передачу части­ни своїх повноважень голові Товариства.

н) вирішує інші питання, які стосуються діяльності Това­риства і не є компетенцією з'їзду;

6.28. Голова Товариства:

а) очолює правління та організовує його роботу;

б) укладає від імені Товариства договори та забезпечує їх виконання;

в) представляє без довіреності Товариство у взаємовідно­синах з державними органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, господарськими, громадськими, міжнарод­ними, закордонними урядовими і неурядовими організаціями та фізичними особами, підприємствами, установами, органі­заціями незалежно від форм власності та підпорядкування, має право підпису всіх документів Товариства;

г) здійснює управління та розпоряджається коштами та майном Товариства в межах його повноважень, наданих чин­ним законодавством, Статутом, з'їздом Товариства та/або правлінням Товариства;

д) відкриває рахунки в банківських установах;

є) затверджує штатний розклад нижчестоящих організацій і посадові обов'язки працівників апарату управління Товариства;

є) приймає рішення щодо структури та граничної чисель­ності апарату управління, призначає і звільняє працівників апарату управління Товариства;

ж) приймає рішення та видає накази з питань оперативної діяльності Товариства;

з) наймає на роботу та звільняє керівників, узгоджує при­йняття на роботу заступників керівників і головних бухгал­терів створених госпрозрахункових та інших підприємств, установ та організацій Товариства та подає кандидатури на обрання голів організацій Товариства в АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських;

и) приймає рішення про створення, реорганізацію та лікві­дацію госпрозрахункових та інших підприємств установ і ор­ганізацій із статусом юридичної особи; затверджує їх статутні документи та зміни до них; засновує, реорганізує, ліквідує їх в порядку, встановленому чинним законодавством України;

і) координує діяльність підприємств, організацій, установ, створених Товариством;

ї) виконує інші повноваження, що витікають із цілей і завдань Товариства та не входять у суперечність з чинним законодавством України, а також ті, що були передані з'їздом та/або правлінням.

6.29. Правління Товариства для організації поточної робо­ти та оперативного прийняття рішень може використовувати такі форми роботи, як проведення засідань за допомогою тех­нічних засобів, підготовка рішень та документів за допомогою електронної пошти, прийняття рішень з використанням методу опитування та інше. За результатами отриманих відповідей складається протокол голосування та приймається рішення.;


VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА


7.1. Контрольними органами Товариства є ревізійна комі­сія Товариства, ревізійні комісії та ревізори місцевих органі­зацій Товариства.

       Ревізійна комісія Товариства здійснює загальне керівництво ревізійними комісіями нижчестоящих місцевих організацій та ревізорами первинних організацій Товариства.

7.2. Ревізійні комісії Товариства та ревізори не рідше одно­го разу на рік проводять ревізії відповідних організацій Това­риства. Ревізійна комісія ДПТ України має право проводити ревізії будь-якої організації Товариства та створених ним під­приємств.

Ревізійні комісії організацій ДПТ України в АР Крим, об­ластях, містах Київ та Севастополь можуть проводити ревізії госпрозрахункових підприємств за дорученням керівних орга­нів або ревізійної комісії Товариства.

7.3. Ревізійні комісії або ревізори:

а) проводять ревізії фінансово-господарської діяльності відповідних місцевих організацій Товариства, стан обліку та звітності та доводять результати перевірки до відома відповід­них керівних органів

б) контролюють виконання рішень з'їздів, конференцій, загальних зборів та інших керівних органів Товариства, а та­кож своєчасність розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян у межах своїх повноважень;

в) виносять на обговорення відповідних правлінь та загаль­них зборів організацій Товариства результати ревізій і пропо­зиції щодо усунення виявлених недоліків;

г) звітують про свою діяльність на з'їздах, конференціях, загальних зборах одночасно з відповідними правліннями організацій Товариства;

д) обирають із свого складу голову, а в разі необхідності його заступника.

7.4. Члени ревізійної комісії не можуть бути членами від­повідного правління Товариства.

       До ревізійної комісії не можуть бути обрані члени керівних органів організацій Товариства.

VIII. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

    Діяльність Товариства та його організацій забезпечу­ ється фінансовими та матеріально-технічними ресурсами.

    Товариство, у відповідності до чинного законодавства, може мати у власності будинки, споруди, землю, обладнання, транспорт, житловий фонд, підприємства, майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери, результати інтелектуальної діяльності, а та­кож інше майно.

    Власність Товариства єдина та неподільна. Майно Товариства, відповідно до законодавства України, належить йому в цілому на праві власності. Здійснюючи право власнос­ті, Товариство володіє, користується та розпоряджається влас­ним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.

     Право власності (володіння, користування, розпоря­дження, в тому числі відчуження в будь якій формі та інше) Товариства реалізує з'їзд Товариства в порядку передбачено­ му чинним законодавством та Статутом Товариства, а в період між з'їздами — його керівні органи, на які з'їздом покладено функції господарського управління майном та коштами.

     Кошти Товариства складаються з:

а) внесків індивідуальних членів ДПТ України;

б) внесків колективних членів ДПТ України;

в) надходжень від господарської та іншої діяльності ство­рених Товариством госпрозрахункових та інших підприємств, установ та організацій;

г) добровільних внесків і пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

д) пасивних доходів;

є) доходів від здачі в оренду рухомого та нерухомого майна;

є) інших, не заборонених законом, надходжень.

    Порядок сплати та розподілу індивідуальних та колективних членських внесків визначаються Положенням про них.

    Кошти Товариства використовуються для досягнен­ня статутних цілей та завдань Товариства за рішеннями його керівних органів.

IX. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Товари­ство може здійснювати необхідну господарську та іншу ко­мерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових та інших підприємств, установ і організацій із статусом юридич­ної особи, заснування підприємств, установ, організацій в по­рядку, встановленому законодавством.

    Доходи від діяльності Товариства не можуть перероз­ поділятися між членами Товариства і використовуються лише для досягнення статутних цілей та завдань.

    Товариство та створені ним підприємства, установи та організації, ведуть оперативний, бухгалтерський, податко­вий і статистичний облік в порядку, передбаченому чинним законодавством.

    Відповідальність за стан вказаних обліків, своєчасне надання бухгалтерської і іншої звітності Товариства поклада­ється на головного бухгалтера Товариства. Відповідальність за наявність і своєчасне представлення аналогічних обліків і звітності на обласному та інших рівнях покладається на. головних бухгалтерів місцевих організацій Товариства відпо­відних рівнів, головних бухгалтерів створених Товариством підприємств, установ та організацій.


X. СИМВОЛІКА ТОВАРИСТВА


    Товариство має прапор, емблему, вимпел, нагруд­ні знаки: «Почесний член ДПТ України», «Відмінник ДПТ України», «Член ДПТ України» та значок «Член Дружини юних пожежних».

    Положення про нагрудний знак «Почесний член ДПТ України», його опис та зразки затверджуються правлінням Товариства. Товариство може розробляти інші відзнаки, наго­роди та символи, положення про які затверджується правлін­ням Товариства.

    Символіка підлягає реєстрації в установленому чин­ним законодавством України порядку.


XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА


        Зміни й доповнення до Статуту Товариства вносять­ся з'їздом Товариства за пропозицією створеної комісії після обговорення їх у місцевих організаціях Товариства.


XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА


    Ліквідація, реорганізація (злиття, приєднання, пере­творення, виділення, поділ) Товариства та його організацій в АР Крим, областях, містах Київ та Севастополь здійсню­ються виключно за рішенням з'їзду, якщо за нього проголо­сувало не менше трьох четвертих делегатів, присутніх на з'їзді. Діяльність Товариства може бути припинена також за рішенням суду.

    Ліквідація, реорганізація місцевих організацій То­вариства здійснюється за рішенням правлінь вищестоящих організацій.

    При реорганізації, ліквідації Товариства або його структурних організацій і підприємств працівникам, які звіль­нюються, гарантується додержання їх прав та інтересів відпо­відно до чинного законодавства України.

Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного Державного реєстру України.

    Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється з'їздом ДПТ України і діє згідно чинного законодавства.

    Кошти та інше майно Товариства та його організацій, у тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або благодійних цілей, а у випадках, передбачених за­конодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

Наши издания
Партнерам
Каталог продукции, услуги
Гостевая книга
Консультации
Обратная связь
Карта сайта
Детская страничка
Шведский метод на службе украинских спасателей
В спасательном деле ноу-хау засекречивать непринято. Наоборот,любые достижения члены международного спасательного братства...
Фестиваль ДЮПС собирает друзей
Юные пожарные-спасатели Харьковщины на днях вернулись из Херсонской области, где проходил 16-й Всеукраинский фестиваль дружин юных пожарных-спасателей...
Уроки безопасности для школьников
Обучение детей простейшим правилам безопасности остается одной из самых важных задач сотрудников МЧС...
15 лет безупречной службы рынку безопасности Украины
Юбилейная XV международная выставка "БЕЗПЕКА 2010" состоялась 26-29 октября в Киеве, в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", по адресу: ул.Салютная, 2-Б, ст.м. "Нивки"...

© ДПОУ 2001-2012