Рус   |   Укр  
Добровольное Пожарное Общество Украины
 
Об организации
Новости
Документы
Цели и задачи
Фото и видео
Контакты
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРИЙНЯТО

ІІ з’їздом Добровільного

пожежного товариства України

22 листопада 1991 року


Нова редакція Статуту

ПРИЙНЯТА

III з’їздом Добровільного пожежного

товариства України

12 грудня 1998 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

в новій редакції

V позачерговим з’їздом

Добровільного пожежного

товариства України

26 вересня 2008 р.ЗАТВЕРДЖЕНО

в новій редакції

VІ з’їздом

Добровільного пожежного

товариства України

26 вересня 2013 року


ЗАТВЕРДЖЕНО

у новій редакції

VІІ позачерговим з’їздом

Добровільного пожежного

товариства України

09 грудня 2016 року


Голова Добровільного пожежного товариства України


____________/Донський О.М./СТАТУТ

ДОБРОВІЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО

ТОВАРИСТВА УКРАЇНИ

(нова редакція)
м. Харків

2016 рік


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Добровільне пожежне товариство України (надалі — Товариство, ДПТ України) є громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах фізичних осіб, що виявили бажання своєю участю в Товаристві виконувати основні завдання та його мету (цілі) згідно з цим Статутом.

1.2. Товариство створене і діє на основі добровільності, рівноправності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів Товариства, прозорості, відкритості та публічності, неухильного виконання рішень керівних органів підпорядкованими органами та всіма його членами.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством та цим Статутом. Товариство створено та зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність громадської організації.

1.4. Діяльність Товариства поширюється на всю територію України.

1.5. Діяльність Товариства здійснюється в тісній взаємодії з органами державної влади, які реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій; органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, об’єднаннями громадян з метою реалізації статутних завдань Товариства.

1.6. Повне найменування — Добровільне пожежне товариство України.

Скорочене найменування — ДПТ України.

1.7. Місцезнаходження Товариства: 61038, місто Харків, вулиця Маршала Батицького, 8.

1.8. Товариство має всеукраїнський статус.


II. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є:

2.1.1. здійснення захисту прав та свобод населення у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій;

2.1.2. формування суспільної свідомості і цивільної позиції населення у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій;

2.1.3. об’єднання громадян для участі в вирішенні завдань в галузі пожежної та техногенної безпеки, боротьби з пожежами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;

2.1.4. представництво, задоволення і захист законних прав і інтересів членів Товариства.

2.2. Основними напрямами діяльності Товариства є:

2.2.1. сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування, а також іншим органам та установам, які здійснюють державну політику в сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, у забезпеченні пожежної та техногенної безпеки;

2.2.2. сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування, а також іншим органам, що здійснюють державну політику в сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій, в організації і здійсненні навчання населення правилам пожежної та техногенної безпеки в побуті та на виробництві (включаючи сферу сільського господарства);

2.2.3. залучення в порядку передбаченому діючим законодавством учасників (населення) до участі у роботі по охороні життя та здоров’я людей, державної, комунальної та приватної власності громадян від пожеж, техногенних та екологічних катастроф;

2.2.4. діяльність у галузі розповсюдження пожежно-технічних знань;

2.2.5. сприяння навчальним та дошкільним закладам у протипожежному навчанні та вихованні дітей, популяризації серед молоді пожежної справи та основ безпеки життєдіяльності.

2.3. Товариство в установленому законом порядку здійснює свою діяльність шляхом:

2.3.1. проведення організаційно-масових, пожежно-профілактичних і технічних заходів, спрямованих на запобігання пожежам та надзвичайним ситуаціям техногенного характеру у населених пунктах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;

2.3.2. організації навчання членів Товариства правилам пожежної та техногенної безпеки, способам попередження та гасіння пожеж, основ безпеки життєдіяльності;

2.3.3. пропаганди та масово-роз’яснювальної роботи серед населення про небезпеку й причини виникнення пожеж, про вимоги правил пожежної безпеки та дій на випадок пожежі, інших надзвичайних ситуацій та їх наслідків, про використання первинних засобів пожежогасіння, застосовуючи для цього можливості засобів масової інформації, культурно-просвітницьких закладів, кіно, творчих спілок, організацій та інше;

2.3.4. створення та організації ведення роботи серед дружин юних пожежних (далі за текстом — ДЮП) і громадських організаторів по роботі з ДЮП, спільно з органами та установами, які здійснюють державну політику в сфері пожежної та техногенної безпеки та подоланні надзвичайних ситуацій та їх наслідків; надання допомоги (у тому числі фінансової) у підготовці, організації та проведення фестивалів ДЮП, а також проведення інших протипожежних заходів з дітьми, навчання їх основам безпеки життєдіяльності відповідно до чинного законодавства;

2.3.5. організації проведення спільно з органами та установами, які здійснюють державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій, а також установами і закладами освіти, зацікавленими відомствами та організаціями навчально-тренувальних зборів, місцевих, регіональних та всеукраїнських змагань з пожежно-прикладного спорту; надання допомоги (у тому числі фінансової) у підготовці збірних команд для участі в регіональних, всеукраїнських та міжнародних, сприяння створенню спортивних секцій з пожежно-прикладного спорту, включаючи юнацькі;

2.3.6. розповсюдження інформаційної продукції, навчально-методичної, довідкової, пожежно-технічної літератури, матеріалів протипожежної пропаганди (плакати, листівки, пам’ятки), відеофільмів, телефільмів, слайд-фільмів, надання допомоги, у тому числі і фінансової, у створенні вистав, п’єс, музичних та інших творів, що відображають тематику пожежної та техногенної безпеки, боротьби з пожежами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;

2.3.7. здійснення господарської діяльності через створення юридичних осіб (в тому числі, підприємств, установ і організацій), у порядку, встановленому чинним законодавством, у першу чергу, для надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення, іншої діяльності в сфері техногенної безпеки, боротьби з пожежами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та ліквідації їх наслідків;

2.3.8. участі у проведенні конкурсів і громадських оглядів протипожежного стану підприємств, установ та організацій, об’єктів сільськогосподарського виробництва, населених пунктів, житлових будинків тощо відповідно до чинного законодавства;

2.3.9. сприяння створенню у взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, з іншими органами та установами, які здійснюють державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій, добровільних пожежно-рятувальних формувань для боротьби з пожежами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та ліквідації їх наслідків;

2.3.10. сприяння органам та установам, які здійснюють державну політику в сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій в роботі з добровільними пожежними дружинами з пожежної та техногенної безпеки;

2.3.11. розробки та внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної та техногенної безпеки, боротьби з пожежами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками в населених пунктах і на об’єктах усіх форм власності;

2.3.12. сприяння розвитку міжнародної співпраці в галузі пожежної та техногенної безпеки, заснування або вступу в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримання міжнародних зв’язків по обміну досвідом пожежно-профілактичної діяль­ності, а також діяльності щодо подолання надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, укладання угод, а також участі у здійсненні відповідних заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

2.3.13. організації взаємодії з державними структурами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, професійними спілками відповідно до статутних завдань (напрямів), цілей (мети) Товариства;

2.3.14. сприяння органам державної влади і органам місцевого самоврядування в забезпеченні пожежної та техногенної безпеки, боротьби з пожежами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;

2.3.15. організаційно-масової діяльності, а саме: проведення заходів, направлених на запобігання і гасіння пожеж, захист від пожеж життя і здоров’я людей, навчання населення правилам пожежної безпеки і основам безпеки життєдіяльності; участі в створенні об’єднань громадян, що здійснюють діяльність в сфері пожежної та техногенної безпеки, боротьби з пожежами, техногенними катастрофами та іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;

2.3.16. заснування в рамках Товариства і сприяння врученню спеціальних премій і винагород за видатні досягнення в галузі пожежної та техногенної безпеки відповідно до чинного законодавства;

2.3.17. здійснення видавничої діяльності;

2.3.18. реалізації програм Товариства;

2.3.19. здійснення громадського контролю за додержанням законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки.

2.4. Для реалізації статутних цілей (мети) Товариство має право:

2.4.1.  здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Товариства та сприяє її досягненню, створювати інші  юридичні особи  відповідно до чинного законодавства;

2.4.2. самостійно розробляти і затверджувати програми і плани своєї діяльності;

2.4.3. співпрацювати у сфері пожежної та техногенної безпеки, економіки, науки, техніки, фінансів, соціального забезпечення і культури зі всіма фізичними і юридичними особами, у тому числі закордонними;

2.4.4. брати участь в розробці і реалізації вітчизняних і міжнародних проектів і програм, здійснювати взаємодію між вітчизняними і закордонними об’єднаннями громадян і організаціями у сфері пожежної та техногенної безпеки;

2.4.5. виступати з ініціативами з різних питань, що стосуються статутної діяльності Товариства, вносити відповідні пропозиції до органів державної влади і органів місцевого самоврядування та сприяти виробленню і реалізації рішень у сфері пожежної та техногенної безпеки;

2.4.6. ініціювати, виступати стороною та бути учасником у судових справах щодо оскарження нормативно-правових актів, які погіршують пожежну та техногенну безпеку в Україні;

2.4.7. представляти і захищати права, законні інтереси своїх членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших організаціях і підприємствах, а також у судовому порядку;

2.4.8. виступати ініціатором створення і створювати громадські об’єднання, бути засновником підприємств, установ та організацій;

2.4.9. утворювати в своєму складі відокремлені підрозділи Товариства;

2.4.10. організовувати і проводити конференції, симпозіуми, зустрічі, семінари і інші заходи з питань діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства;

2.4.11. організовувати і проводити аукціони, конкурси, спортивні і культурно-масові заходи для виконання статутних цілей і завдань відповідно до чинного законодавства;

2.4.12. відряджати представників Товариства за кордон і приймати в Україні іноземні делегації або приватних осіб;

2.4.13. самостійно визначати організаційну структуру Товариства, формувати керівні органи, апарати, контрольно-ревізійні органи; вирішувати питання оплати праці працівників Товариства;

2.4.14. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.4.15. формувати тимчасові і постійні робочі групи, колективи фахівців, залучати окремих фахівців, у тому числі іноземних, з оплатою їх праці на договірній і контрактній основі;

2.4.16. сприяти та заснувати у межах чинного законодавства від імені Товариства винагороди, премії, інші заохочення за особливий вклад в досягненні цілей і реалізації завдань Товариства;

2.4.17. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї і цілі;

2.4.18. засновувати засоби масової інформації;

2.4.19. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства, як на території України, так і за її межами, бути позивачем і відповідачем, третьою особою у судах, у тому числі, загальної юрисдикції, господарських, адміністративних, а також у міжнародному арбітражному, третейському судах;

2.4.20. володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Товариству його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Товариства, вразі якщо це передбачено статутом , підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом;

2.4.21. приймати рішення про збереження своїми місцевими осередками (відокремленими підрозділами Товариства зі статусом юридичної особи) за собою статусу юридичної особи чи про припинення своїх місцевих осередків (далі за текстом – «організацій Товариства») як юридичних осіб у порядку передбаченому чинним законодавством,

2.4.22. брати участь у порядку визначеному законодавством у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.4.23 для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Товариства сприяти наданню та надавати відповідно до чинного законодавства та цього Статуту членам Товариства матеріальну (цільову та нецільову) допомогу, в т.ч. на оздоровлення (в разі загибелі члена ДПТ, матеріальна допомога може бути отримана його найближчим родичем), премій, грошових заохочень, виплат з нагоди свят чи ювілейних дат та інших виплат не заборонених законодавством, відшкодування вартості на придбання ліків, путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок тощо;

2.4.24. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до діючого законодавства України;

2.4.25. залучатися на договірних засадах до робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за наявності в фахівців (учасників ліквідації) відповідного рівня підготовки.


III. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, має рахунки в банківських установах, печатку зі своєю назвою і зображенням, емблеми Товариства та кутові штампи. Зразки печаток і кутових штампів для всіх відокремлених підрозділів Товариства затверджується Головою Товариства.

3.2. Держава та її органи не відповідають за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави та її органів.


IV. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1.Товариство створюється і здійснює свою діяльність на основі таких принципів:

а) добровільності;

б) рівноправності;

в) самоврядності;

г) вільного вибору території діяльності;

д) рівності перед законом;

е) відсутності майнового інтересу членів Товариства, члени не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи);

є) прозорості, відкритості та публічності;

ж) поваги до особистої гідності та думки кожного члена Товариства;

з) періодичної звітності виборних органів Товариства перед з’їздом;

и) поваги прав більшості й меншості членів Товариства. Прийняте більшістю рішення обов’язкове для всіх. Меншість має право відстоювати свої позиції на зборах, конферен­ціях, з’їздах, засіданнях правлінь та вживати інших дій передбачених чинним законодавством;

і) гласності у роботі всіх органів і підрозділів Товариства, можливості вільної дискусії;

ї) визнання рішень прийнятих вищестоящими (керівними) органами Товариства обов’язковими для виконання нижчестоящими органами Товариства; підрозділами Товариства, місцевими осередками та учасниками Товариства.


V. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИСТВІ. УМОВИ Й ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1. Членство в Товаристві є індивідуальним фіксованим. Членство в Товаристві — добровільне.

5.2. Членом Товариства може бути будь-який громадянин України, іншої держави (іноземець) або особа без громадянства, який перебуває в Україні на законних підставах, досяг 18-річного віку, визнає Статут Товариства, сплачує членські внески. Член Товариства має право брати участь у роботі Товариства в цілому, його відокремлених підрозділів або організацій Товариства за місцем обліку. В разі обрання член Товариства бере участь у керівних органах, ревізійних комісіях або апараті управління Товариства та/або його відокремлених підрозділів, організацій Товариства.

Питання про прийом громадян у члени Товариства розглядається та вирішується відокремленими підрозділами, керівними органами організацій Товариства або керівним органом Товариства за письмовою заявою того, хто вступає. Члени Товариства обліковуються у відповідному відокремленому підрозділі або організації Товариства.

Правління Товариства має право прийняти у члени Товариства громадян, котрі сприяли діяльності Товариства та /або працюють безпосередньо з апаратом Товариства, допомагають здійснювати Статутну діяльність Товариства, тощо.

Члену Товариства видається членський квиток встановленого зразка.

5.3. Члени Товариства мають право:

а) обирати й бути обраними до керівних та контролюючих органів Товариства;

б) обговорювати на зборах, загальних зборах, конференціях і з’їздах питання діяльності Товариства, організацій товариства та відокремлених підрозділів Товариства;

в) отримувати та користуватися всіма видами інформації з питань профілактики пожеж та інших надзвичайних ситуацій;

г) брати участь у різних заходах, які організуються за ініціативою або за сприянням Товариства;

д) носити формений одяг і нагрудний знак Товариства;

е) за власним бажанням припинити членство в Товаристві, написавши заяву про вихід до відокремленого підрозділу, організації Товариства, в якому він знаходиться на обліку, або безпосередньо до керівного органу Товариства.

5.4. Член Товариства зобов’язаний:

а) виконувати вимоги цього Статуту та рішення керівних органів Товариства, брати участь у роботі відокремленого підрозділу або організації Товариства, керівних органах, ревізійних комісіях або апараті управління Товариства (в разі обрання), іншим чином сприяти роботі Товариства;

б) знати й дотримуватись правил пожежної та техногенної безпеки на виробництві та в побуті, вживати заходів щодо недопущення порушення цих правил;

в) роз’яснювати та пропагувати серед населення правила пожежної та техногенної безпеки, а також мету й завдання Товариства;

г) сплачувати членські внески.

5.5. За заслуги в роботі Товариства, активну участь у попередженні та гасінні пожеж та інших надзвичайних ситуацій, зразкове виконання статутних завдань Товариства його членам та особам, які сприяють його діяльності, оголошується подяка, вони нагороджуються грамотами та іншими нагородами.

За активну і плідну діяльність члени Товариства можуть нагороджуватися нагрудними знаками («Відмінник ДПТ України», «Почесний член ДПТ України» та іншими) відповідно до положень.

За особливо видатні заслуги члени Товариства можуть бути представлені в установленому порядку до державних нагород.

5.6. Члени Товариства, які не сплатили без поважних причин у встановлений термін членські внески, вважаються такими, що вибули з Товариства. Члени Товариства, які порушують Статут Товариства, завдають своєю діяльністю шкоду Товариству чи дискредитують його, можуть бути виключені із Товариства відокремленими підрозділами, місцевими осередками ДПТ України за місцем обліку або керівними органами Товариства.

Рішення про виключення члена ДПТ України приймається більшістю голосів присутніх на засіданні керівного органу який розглядає зазначене питання.

5.7. Члени Товариства, що вибули на підставах, передбачених п. 5.6., можуть бути поновлені в членстві рішенням правління відокремленого підрозділу або організації Товариства за місцем обліку, або за рішенням Правління Товариства.

5.8. Рішення щодо виключення з лав та поновлення в лавах Товариства, що приймаються відокремленими підрозділами, місцевими осередками повинні бути погодженими з Правлінням Товариства.

5.9. Член Товариства має право вийти з членства за власним бажанням, шляхом подачі відповідної письмової заяви.  Членство у Товаристві припиняється з дня подання такої заяви.

Дія абзацу першого цього пункту не поширюється на членів Товариства, обраних на посади Голови Товариства чи заступника Голови Товариства. Членство у Товаристві зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.


VI. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ

6.1. Структура Товариства організовується за адміністративно - територіальним принципом, та включає:

а) відокремлені підрозділи Товариства, які не є юридичними особами, порядок створення, діяльності та припинення діяльності яких визначено у п. 6.2. цього Статуту;

б) організації Товариства (відокремлені підрозділи Товариства зі статусом юридичної особи), які зберігають за собою статус юридичної особи на підставі рішення VІІ позачергового з’їзду Товариства, порядок створення, діяльності та припинення діяльності яких визначено у п. 6.3. цього Статуту.

6.2. Відокремлені підрозділи Товариства.

6.2.1. Товариство може створювати (мати) відокремлені підрозділи (Первинні, міжрайонні, районні, районні у містах, міські, обласні відокремлені підрозділи та відокремлені підрозділи у інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України (далі разом поіменовані - «Відокремлені підрозділи Товариства»), які утворюються на території України з метою виконання статутних цілей та завдань Товариства, розвитку його структурної мережі. Первинні (далі за текстом – «відокремлені підрозділи на місцях»), міжрайонні, районні, міські, районні в містах, обласні відокремлені підрозділи Товариства та відокремлені підрозділи у інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України створюються та припиняють діяльність за рішенням Правління Товариства.

6.2.2. Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами, відомості про утворені відокремлені підрозділи Товариства подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Товариства.

6.2.3. Відокремлені підрозділи Товариства діють відповідно до цього Статуту та положень про них, які приймаються Правлінням Товариства.

6.2.4. Відокремлені підрозділи на місцях можуть створюватися на підприємствах усіх форм власності, в організаціях, установах, житлово-експлуатаційних організаціях, навчальних закладах, тощо. Первинні відокремлені підрозділи створюються при наявності не менше трьох членів Товариства.

6.2.5. Відокремлені підрозділи на місцях, за рішенням правління Товариства, можуть об'єднуватись у міжрайонні, районні, районні у містах відокремлені підрозділи; районні у містах відокремлені підрозділи Товариства можуть об’єднуватися за рішенням правління Товариства у міські відокремлені підрозділи.

Відокремлені підрозділи у областях та інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, об'єднують міжрайонні, районні, міські відокремлені підрозділи Товариства у межах адміністративно-територіальних одиниць.

Рішення структурних підрозділів вищого рівня є обов’язковими для виконання структурними підрозділами нижчого рівня. У разі незгоди, такі рішення можуть бути оскаржені підпорядкованими відокремленими підрозділами до Правління Товариства.

6.2.6. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу Товариства є збори членів.

6.2.6.1. Збори членів скликаються за погодженням з Правлінням Товариства, головою відповідного підрозділу один раз на п’ять років. Позачергові збори скликаються за ініціативою Правління Товариства. Норми представництва, час, місце проведення та порядок денний зборів членів встановлюються рішеннями відповідних правлінь відокремлених підрозділів Товариства або, в разі відсутності правління - голови відокремленого підрозділу.

6.2.6.2. Про скликання і порядок денний зборів членів повідомляється не пізніше ніж за один місяць до початку їх роботи.

6.2.6.3. Рішення зборів приймаються більшістю голосів присутніх на них делегатів (членів).

6.2.6.4. Збори членів:

а) заслуховують звіти голови відокремленого підрозділу Товариства, приймають по них рішення і надають оцінку їх роботі;

б) розглядають і вирішують найбільш важливі питання діяльності відокремленого підрозділу Товариства та визначають його перспективні і поточні завдання, а на період між зборами членів передають таке право правлінню підрозділу та /або голові відокремленого підрозділу;

в) виступають перед Правлінням Товариства з ініціативою про необхідність утворення відокремлених підрозділів в межах своєї адміністративно-територіальної одиниці. Рішення про утворення таких відокремлених підрозділів приймається Правлінням Товариства,

г) вирішують інші питання, що визначенні положеннями.

6.2.6.5. Збори членів відокремлених підрозділів у областях та інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, обирають делегатів на з’їзд Товариства, відповідно до норм представництва, що визначає Правління Товариства.

6.2.6.6. Збори членів відокремлених підрозділів на місцях обирають делегатів на збори членів міжрайонних, районних, районних у містах відокремлених підрозділів (в разі їх не створення – на збори підрозділу вищого рівня). Районні у містах відокремлені підрозділи на зборах обирають делегатів на збори міських відокремлених підрозділів (в разі їх не створення – на збори підрозділу вищого рівня). Міжрайонні, районні, міські відокремлені підрозділи Товариства, в разі їх створення, рішенням зборів обирають делегатів на збори членів Відокремленого підрозділу у області або іншій адміністративно-територіальній одиниці, зазначеній у частині другій статті 133 Конституції України.

6.2.7. Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів Товариства здійснюється головами відокремлених підрозділів, які призначаються та звільняються головою Товариства. Голови міжрайонних, районних, міських, районних в містах відокремлених підрозділів та відокремлених підрозділів на місцях призначаються Головою Товариства за поданням голів відокремлених підрозділів у областях або інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, або за власною ініціативою Головою Товариства.

6.2.7.1. Голова відокремленого підрозділу Товариства:

а) за погодженням з Правлінням Товариства формує апарат відокремленого підрозділу, його чисельний та персональний склад.

б) організовує і контролює виконання рішень з’їзду, зборів членів Товариства, вимог положень про них та Статуту Товариства;

в) скликає збори членів Товариства відповідного відокремленого підрозділу Товариства і готує звіти та інші матеріали до них;

г) представляє на основі Положення за довіреністю Товариство у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами та установами, які здійснюють державну політику в сфері пожежної та техногенної безпеки та подоланні надзвичайних ситуацій та їх наслідків, громадськими організаціями та громадянами України, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування;

д) заслуховує звіти нижчестоящих (підпорядкованих) відокремлених підрозділів Товариства

ж) приймає рішення і видає накази з питань оперативної діяльності відокремленого підрозділу Товариства;

з) виконує вказівки та накази центральних органів Товариства;

і) виконує інші повноваження, що витікають із цілей і завдань організації Товариства і не суперечать з законодавству України та Статуту Товариства.

6.2.8. За рішенням зборів у відокремленому підрозділі може обиратися Правління відокремленого підрозділу, повноваження якого визначається на підставі положення. Правління є колегіальним органом, засідання правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини обраних членів правління. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні правління його членів.

6.3. Організації Товариства.

6.3.1. Організації Товариства (міжрайонні, районні, районні у містах, міські, обласні організації Товариства та організації Товариства у інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України), які діяли зі статусом юридичної особи станом на 01.01.2013, зберігають за собою статус юридичної особи на підставі рішення VІІ позачергового з’їзду Товариства.

6.3.2. Організації Товариства створені та діють відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства та Положень про них.

6.3.4. У разі прийняття вищим органом управління Товариства рішення про припинення організацій Товариства як юридичних осіб правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є Товариство.

6.3.5. Майно закріплюється Товариством за організацією Товариства на праві оперативного управління. За рішенням Товариства майно організації Товариства може бути передано у інший спосіб, що не суперечить діючому законодавству. 

6.3.6. Організації Товариства у областях та інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України (далі разом поіменовані –«обласні організації Товариства», а окремо – «обласна організація Товариства»).

6.3.6.1. За погодженням з Правлінням товариства обласні організації Товариства, можуть у своєму складі створювати первинні організації. Рішення про створення такої організації приймається на конференції відповідної обласної організації Товариства. Первинні організації можуть створюватися на підприємствах усіх форм власності, в організаціях, установах, житлово-експлуатаційних організаціях, навчальних закладах, тощо. Первинні організації створюються при наявності не менше трьох членів організації Товариства.

Вищим керівним органом первинної організації Товариства є загальні збори членів організації. Загальні збори первинної організації проводяться за потреби (в міру необхідності), але не рідше одного разу на п’ять років. Позачергові загальні збори скликаються за ініціативою правління обласної організації Товариства, голови обласної організації Товариства за погодженням з Правлінням Товариства. Норми представництва, час (дата), місце проведення та порядок денний загальних зборів членів встановлюються рішеннями відповідних правлінь організацій Товариства за погодженням з Правлінням Товариства.

Загальні збори первинної організації розглядають і вирішують питання про діяльність первинної організації по виконанню статутних завдань і заходів щодо її покращення, заслуховують звіти голови первинної організації та окремих її членів, а також вирішують питання щодо визначення делегатів для участі у зборах міжрайонних, районних, районних у містах організацій або міських організацій (в разі їх не створення- делегатів на конференцію обласних організацій Товариства). Для ведення поточної роботи первинні організації Товариства обирають на загальних зборах строком на п’ять років голову первинної організації, який діє на підставі довіреності виданої обласною організацією Товариства. У разі необхідності за поданням голови первинної організації, на загальних зборах може бути обрано інший керуючий склад.

Первинні організації Товариства здійснюють свою діяльність без прав юридичної особи на підставі Статуту та Положень. Припинення діяльності первинної організації здійснюється відповідними організаціями Товариства за погодженням з Правлінням Товариства.

6.3.6.2. За рішенням конференції організацій у областях чи інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, первинні організації можуть об'єднуватись у міжрайонні, районні, районні у містах організації; районні у містах організації - у міські організації. Створення та припинення діяльності міжрайонних, районних, районних у містах, міських організацій здійснюється відповідними організаціями Товариства у спосіб передбачений цим Статутом та діючим Законодавством, Положеннями за погодженням з Правлінням Товариства.

Вищим керівним органом міжрайонної, районної, районної у містах, міської організацій Товариства є загальні збори членів організації. Збори проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на п’ять років. Позачергові збори скликаються за ініціативою правління чи голови обласної організації Товариства за погодженням з Правлінням Товариства. Позачергові збори можуть бути також скликанні за рішенням Правління Товариства. Норми представництва, час (дата), місце проведення та порядок денний зборів членів встановлюються рішеннями відповідних правлінь організацій Товариства за погодженням з Правлінням Товариства. Загальні збори міжрайонної, районної, районної у містах, міської організаціях розглядають і вирішують питання про діяльність організації по виконанню статутних завдань і заходів щодо її покращення, заслуховують звіти голови відповідної організації та окремих її членів, а також вирішують питання щодо визначення делегатів для участі у конференції організації у областях чи інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України. Для ведення поточної роботи міжрайонні, районні, районні у містах, міські організації Товариства обирають на загальних зборах строком на п’ять років голову відповідної міжрайонної, районної, районної у містах, міської організації, який затверджується правлінням обласної організації та діє на підставі довіреності організації Товариства у області чи іншій адміністративно-територіальних одиниці, зазначеній у частині другій статті 133 Конституції України. У разі необхідності за поданням голови міжрайонної, районної, районної у містах, міської організації, на загальних зборах може бути обрано інший керівний склад.

Міжрайонні, районні, районні у містах, міські організації Товариства, створені обласними організаціями Товариства, здійснюють свою діяльність без прав юридичної особи на підставі Статуту та положень організацій Товариства.

6.3.6.3.Вищим керівним органом організацій Товариства у областях та інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, є конференція.

6.3.6.3.1. Конференція скликається Правлінням Товариства один раз на п’ять років. Позачергова конференція може скликатися за ініціативою Правління Товариства. Норми представництва, час (дата), місце проведення та порядок денний конференції встановлюються рішеннями правлінь обласних організацій Товариства за погодженням з Правлінням Товариства. Про скликання і порядок денний конференції членам повідомляється не пізніше ніж за один місяць до початку її роботи.

6.3.6.3.2. Рішення конференції приймаються більшістю голосів присутніх на ній делегатів (членів).

6.3.6.3.3. Конференція:

а) обирає голову організації Товариства у відповідній області чи іншій адміністративно-територіальній одиниці, зазначеній у частині другій статті 133 Конституції України, строком на 5 років, за поданням голови ДПТ України;

б) обирає правління організації Товариства; головою правління є голова організації Товариства;

в) заслуховує звіти правління організації Товариства, приймає по них рішення і дає оцінку їх роботи;

г) розглядає і вирішує найбільш важливі питання діяльності організацій Товариства та визначає його перспективні і поточні завдання, а на період між конференціями передає таке право правлінню обласної організації;

д) вирішує питання щодо створення та припинення діяльності первинних, міжрайонних, районних, районних у містах, міських організацій за погодженням з Правлінням Товариства;

г) обирає делегатів на з'їзд Товариства в кількості, що визначається Правлінням Товариства.

6.3.6.4. Керівництво всією діяльністю обласних організацій Товариства та організацій у інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, у період між конференціями здійснюється відповідним правлінням.

6.3.6.4.1. Засідання правління організації Товариства у областях та інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України (далі – «правління обласної організації Товариства»), скликаються головою такої організації за потреби, але не рідше одного разу на рік.

6.3.6.4.2. Засідання правління обласної організації Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини обраних членів правління. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні правління його членів.

6.3.6.4.3. Правління обласної організації Товариства:

а) організовує і контролює виконання рішень з'їзду, конференції, вимог положень про них та Статуту Товариства;

б) готує звіти та інші матеріали до Конференції;

в) заслуховує звіти правління нижчестоящих (підпорядкованих) організацій Товариства;

г) планує діяльність організації Товариства;

д) надає допомогу первинним, міжрайонним, районним, міським, районним у містах організаціям Товариства в їх діяльності;

є) затверджує голів первинних, міжрайонних, районних, міських, районних у містах організацій Товариства;

е) у разі вибуття голови організації Товариства між конференціями в 3-місячний строк обирає за поданням Голови ДПТ України, виконуючого обов'язки голови організації на строк до наступної конференції;

ж) в період між конференціями розглядає і вирішує найбільш важливі питання діяльності організацій Товариства та визначає його перспективні і поточні завдання;

з) розпоряджається коштами та майном організації Товариства в межах його повноважень, наданих органом, який має повноваження, щодо розрядження майном відповідно до цього Статуту та Положення;

і) розглядає інші питання, що стосуються діяльності організації Товариства в межах повноважень наданих цим Статутом та чинним законодавством.

6.3.6.4.4. Правління обласної організацій може делегувати частину своїх повноважень голові відповідної обласної організації Товариства.

6.3.6.5. Керівництво поточною діяльністю організації Товариства здійснюється її головою.

6.3.6.5.1. Голова обласної організації Товариства:

а) очолює правління обласної організації та організовує його роботу;

б) укладає від імені обласної організації Товариства договори та забезпечує їх виконання;

в) представляє без довіреності обласну організацію Товариства у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, будь-якої форми власності та іншими суб’єктами господарювання, самозайнятими особами, громадськими об’єднаннями, громадянами;

г) відкриває рахунки в банківських установах;

д) складає штатний розклад;

е) приймає на роботу та звільняє працівників апарату управління обласної організації Товариства;

є) приймає рішення і видає накази з питань оперативної діяльності обласної організації Товариства;

ж) виконує інші повноваження, що витікають із цілей і завдань організації і передбачені Положенням, Статутом та чинним законодавством.


Центральні органи Товариства (керівні органи Товариства)

6.4. Вищим керівним органом Товариства є з’їзд, який скликається Правлінням Товариства один раз на п’ять років.

Позачергові з’їзди можуть скликатися з ініціативи Правління Товариства.

Час (дата) скликання, норми представництва та порядок денний оголошуються Правлінням Товариства не пізніше як за два місяці до початку роботи з’їзду. З’їзд Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних делегатів.

Рішення з’їзду приймаються більшістю голосів присутніх на з’їзді.

6.5. З’їзд Товариства:

а) затверджує Статут Товариства, вносить до нього зміни;

б) обирає Голову Товариства строком на 5 років;

в) обирає Правління та Ревізійну комісію Товариства. Головою Правління є Голова Товариства;

г) заслуховує звіти й доповіді Правління та Ревізійної комісії Товариства, інших органів та осіб, що обираються з’їздом, приймає по них рішення, дає оцінку їх роботі;

д) розглядає та вирішує найбільш важливі питання діяльності Товариства, визначає його чергові й перспективні завдання;

е) реалізує право власності на майно і кошти та покладає ці функції на Правління Товариства та/або інші керівні органи;

є) приймає рішення про припинення діяльності Товариства;

ж) приймає рішення про передачу частини своїх повноважень Правлінню та/або Голові Товариства;

з) розглядає інші питання, пов’язані зі статутною діяльністю Товариства.

6.6. Правління та Ревізійну комісію Товариства обирають строком на п’ять років;

6.7. Керівництво всією діяльністю Товариства в період між з’їздами здійснюється Правлінням, засідання якого скликаються Головою Правління Товариства не рідше двох разів на рік.

6.8. Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш половини членів Правління.

Рішення Правління приймаються більшістю голосів присутніх на засіданнях членів Правління.

6.9. Правління Товариства:

а) скликає з’їзд Товариства, готує до нього звіти, доповіді та інші матеріали;

б) організовує й контролює виконання рішень з’їзду та вимог Статуту Товариства;

в) заслуховує звіти правлінь відокремлених підрозділів Товариства у областях та інших адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, організацій Товариства;

г) приймає рішення про утворення постійних або тимчасових комісій і робочих груп по основних напрямках роботи, а також використовує інші форми участі членів Товариства в його роботі;

д) у разі вибуття Голови Товариства між з’їздами, обирає виконуючого обов’язки Голови Товариства до наступного з’їзду;

е) розглядає та приймає рішення по іншим питанням, які вносяться Головою Товариства;

є) розробляє перспективні та поточні (на рік) плани роботи. Визначає основні напрямки діяльності, виходячи з завдань і мети Товариства, новітніх досягнень науки і техніки та в залежності від ситуації, що складається;

ж) приймає рішення стосовно розпорядження майном та коштами в межах повноважень делегованим з'їздом, наданих Статутом та чинним законодавством;

з) затверджує зразки форменого одягу та розпізнавальних знаків, членських квитків, нагрудних знаків, марок (вкладишів) про сплату членських внесків;

и) узагальнює та поширює передовий досвід пожежно-профілактичної роботи, а також господарської діяльності створених Товариством підприємств;

і) у разі необхідності представляє кандидатів для обрання членів правління, Голови у відокремлених підрозділах замість тих, що вибули;

ї) приймає нових членів до лав Товариства;

к) приймає рішення про передачу частини своїх повноважень Голові Товариства;

л) затверджує кандидатуру та повноваження заступника Голови Правління за поданням Голови Товариства;

м) приймає та затверджує типові положення про відокремленні підрозділи Товариства, організації Товариства, а також всі інші положення, що стосуються діяльності Товариства, погоджує положення організацій Товариства;

н) розглядає скарги на рішення, дії, бездіяльність керівних органів відокремлених підрозділів ДПТ України, організацій Товариства;

о) приймає рішення щодо порядку виключення та поновлення у лавах Товариства, а також порядку сплати членських внесків;

п) погоджує створення та припинення діяльності первинних, міжрайонних, районних, районних у містах, міських організацій; створює та припиняє діяльність відокремлених підрозділів Товариства.

р) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, громадських об’єднань та інших юридичних осіб, в порядку, встановленому чинним законодавством України;

с) вирішує інші питання, які стосуються діяльності Товариства і не є виключною компетенцією з’їзду.

6.10. Голова Товариства:

а) очолює Правління та організовує його роботу;

б) укладає від імені Товариства договори та забезпечує їх виконання;

в) представляє без довіреності Товариство у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, господарськими, громадськими, міжнародними, закордонними урядовими і неурядовими організаціями, фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, має право підпису всіх документів Товариства;

г) відкриває рахунки в банківських установах;

д) затверджує штатний розклад відокремлених підрозділів і посадові обов’язки працівників апарату управління Товариства;

е) визначає кандидатуру першого заступника Голови Товариства, своїм наказом призначає та звільняє першого заступника Голови Товариства, заступників Голови Товариства, заступника Голови правління, наділяє їх частиною своїх повноважень, правом підпису, в тому числі банківських документів, відповідно до чинного законодавства;

є) зі складу Правління визначає кандидатуру заступника голови Правління, визначає його функції та передає цю кандидатуру на затвердження правлінню. Заступник голови правління звільняється з посади за поданням голови правління, яке погоджується правлінням;

ж) приймає рішення щодо структури та граничної чисельності апарату управління, призначає і звільняє працівників апарату управління Товариства;

з) приймає рішення та видає накази з питань оперативної діяльності Товариства;

і) наймає на роботу та звільняє керівників, у тому числі голів відокремлених підрозділів, узгоджує прийняття на роботу заступників керівників і головних бухгалтерів створених підприємств, установ та організацій Товариства, а також відокремлених підрозділів Товариства у областях та інших адміністративно –територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, здійснює подання кандидатур на посаду голови організації Товариства у області або іншій адміністративно-територіальній одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України;

и) затверджує статутні документи підприємств, установ та інших юридичних осіб Товариства та зміни до них;

ї) координує діяльність підприємств, організацій, установ, відокремлених підрозділів, створених Товариством;

к) керує роботою Правління (координує роботу), є головуючим на його засіданнях, готує порядок денний;

л) виконує інші повноваження, що витікають із цілей і завдань Товариства та не суперечить чинному законодавству України, а також ті, що були передані з’їздом та/або правлінням.

6.11. Правління Товариства для організації поточної роботи та оперативного прийняття рішень може використовувати такі форми роботи, як проведення засідань за допомогою технічних засобів, підготовку рішень та документів за допомогою електронної пошти, прийняття рішень з використанням методу опитування та інше. За результатами отриманих відповідей складається протокол голосування та приймається рішення.

6.12. Члени Правління і Ревізійної комісії, що вибули з різних причин у період між з’їздами, можуть замінятися новими, які обираються на засіданні Правління Товариства.

6.13. Вибори Правління Товариства та його Ревізійної комісій, делегатів на з’їзди проводяться відкритим голосуванням.


VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Контрольними органами Товариства є ревізійна комісія Товариства.

Ревізійна комісія Товариства має право призначити ревізорів у відокремлених підрозділах Товариства та організаціях Товариства.

7.2. Ревізійна комісія Товариства та ревізори не рідше одного разу на 5 років проводять ревізії відповідних підрозділів Товариства та організацій Товариства. Ревізійна комісія ДПТ України має право проводити ревізії будь-якого підрозділу Товариства, організацій Товариства та створених Товариством підприємств та інших юридичних осіб.

7.3. Ревізійна комісія:

а) проводить ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та відповідних відокремлених підрозділів Товариства, перевіряє стан обліку та звітності та доводять результати перевірки до відома відповідних керівних органів;

б) контролює виконання рішень з’їздів, зборів членів відокремлених підрозділів, місцевих осередків та інших керівних органів Товариства, а також своєчасність розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян у межах своїх повноважень;

в) виносить на обговорення відповідних правлінь та зборів членів відокремлених підрозділів Товариства, організацій Товариства результати ревізій і пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

г) звітує про свою діяльність на з'їздах, загальних зборах, зборах членів одночасно з відповідними правліннями відокремлених підрозділів Товариства, організацій Товариства;

д) обирає зі свого складу голову, а в разі необхідності його заступника.

7.4. Члени ревізійної комісії не можуть бути членами правління, а також керівниками відокремленого підрозділу, організації Товариства.


VIIІ.ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ДПТ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

8.1.Рішення, дії, бездіяльність керівних органів відокремлених підрозділів ДПТ України та організацій Товариства можуть бути оскаржені членом ДПТ України до Правління Товариства протягом 30 (тридцяти) днів з дня прийняття такого рішення або вчинення дій.

8.2.Отримані письмові скарги реєструються та розглядаються протягом визначеного законодавством України терміну.

8.3. Рішення, дії чи бездіяльність Голови ДПТ України та Правління ДПТ України може бути оскаржене на черговому (позачерговому) З’їзді.

8.4. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства може бути оскаржено в інший спосіб, відповідно до чинного законодавства України.


IХ. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

9.1. Діяльність Товариства та його організацій забезпечується фінансовими та матеріально-технічними ресурсами.

9.2. Товариство, відповідно до чинного законодавства, має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Товариству його членами (учасниками), набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

9.3. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається власним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.

9.4. Право власності (володіння, користування, розпорядження, ) Товариства реалізує з’їзд Товариства в порядку передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства, а в період між з’їздами окремі функції передаються його керівним органам.

9.5. Кошти Товариства складаються з:

а) коштів та майна, які надходять безоплатно, в тому числі внесків членів ДПТ;

в) безповоротної фінансової допомоги від фізичних осіб та юридичних осіб, створених Товариством підприємств та інших юридичних осіб;

г) добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

д) пасивних доходів;

е) коштів та майна, набутих в результаті діяльності Товариства;

є) доходів від здачі в оренду рухомого та нерухомого майна;

ж) інших, не заборонених законом, надходжень.

9.6. Порядок сплати та розподілу членських внесків визначаються Положенням про них або рішенням Правління Товариства.

9.7. Кошти Товариства використовуються для досягнення статутних цілей та завдань Товариства за рішеннями його керівних органів.

9.8. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Товариства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

Доходи (прибутки) Товариства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Товариства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.


X. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

10.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Товариство може  здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Товариства та сприяє її досягненню, Товариство має право здійснювати ті види підприємницької діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

10.2. Доходи від діяльності Товариства не можуть перерозподілятися між членами Товариства і використовуються лише для досягнення статутних цілей та завдань.

10.3. Товариство та створені ним юридичні особи, ведуть оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік в порядку, передбаченому чинним законодавством.

10.4. Відповідальність за стан вказаних обліків, своєчасне надання бухгалтерської і іншої звітності Товариства покладається на головного бухгалтера Товариства. Відповідальність за наявність і своєчасне представлення аналогічних обліків і звітності покладається на головних бухгалтерів створених Товариством юридичних осіб


XІ. СИМВОЛІКА ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має прапор, емблему, вимпел, нагрудні знаки: «Почесний член ДПТ України», «Відмінник ДПТ України», «Член ДПТ України» та значок «Член Дружини юних пожежних».

11.2. Положення про нагрудний знак «Почесний член ДПТ України», його опис та зразки затверджуються Правлінням Товариства. Товариство може розробляти інші відзнаки, нагороди та символи, положення про які затверджується Правлінням Товариства.

11.3. Символіка підлягає реєстрації в установленому чин­ним законодавством України порядку.


XIІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться з’їздом Товариства за пропозицією створеної Правлінням Товариства комісії, якщо за них проголосувало не менше трьох четвертих делегатів присутніх на з’їзді.


ХІІІ. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1.Припинення діяльності Товариства здійснюється:

1) за рішенням Товариства, прийнятим з’їздом, якщо за нього проголосувало не менше трьох четвертих делегатів, присутніх на з’їзді, шляхом визначеним відповідно до чинного законодавства, зокрема саморозпуску або реорганізації;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Товариства.

13.2. Припинення діяльності відокремлених підрозділів Товариства здійснюється за рішенням Правління Товариства, за поданням Голови Товариства.

13.3. Припинення Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється з’їздом і діє відповідно до чинного законодавства.

Товариство вважається припиненим з моменту виключення його з Єдиного Державного реєстру України.

13.4. У разі припинення Товариства (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.


Наши издания
Партнерам
Каталог продукции, услуги
Гостевая книга
Консультации
Обратная связь
Карта сайта
Детская страничка
Шведский метод на службе украинских спасателей
В спасательном деле ноу-хау засекречивать непринято. Наоборот,любые достижения члены международного спасательного братства...
Фестиваль ДЮПС собирает друзей
Юные пожарные-спасатели Харьковщины на днях вернулись из Херсонской области, где проходил 16-й Всеукраинский фестиваль дружин юных пожарных-спасателей...
Уроки безопасности для школьников
Обучение детей простейшим правилам безопасности остается одной из самых важных задач сотрудников МЧС...
15 лет безупречной службы рынку безопасности Украины
Юбилейная XV международная выставка "БЕЗПЕКА 2010" состоялась 26-29 октября в Киеве, в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", по адресу: ул.Салютная, 2-Б, ст.м. "Нивки"...

© ДПОУ 2001-2012